Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit privacy statement laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je solliciteert bij Pathé of bij Pathé in dienst komt en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook vinden we het belangrijk om te verduidelijken aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken.

Pathé respecteert de privacy van alle sollicitanten en (toekomstige) medewerkers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Pathé handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

‘Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten via de ‘werken bij’ website van Pathé en via de ‘sollicitantenportal’ van Pathé.

Identiteit en contactgegevens:

Pathé Theatres B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens.
Postbus 75948
1070 AX Amsterdam

Kvk Amsterdam 33161839
ABNAMRO 53.55.85.004
IBAN NL91ABNA0535585004
BIC code ABNANL2A
BTW no. NL.0057.49.323.B.01

Gebruik van verzamelde gegevens door Pathé

Pathé verzamelt je gegevens wanneer je solliciteert via onze website en eventueel via mail.
Hieronder geven wij aan welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

De juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pathé is steeds het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jou als sollicitant om een arbeidsovereenkomst aan te gaan (jouw sollicitatie), de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Pathé of een derde of de nakoming van een wettelijke verplichting die op Pathé rust.

Voor welke doelen gebruiken we je gegevens?
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, vragen te
beantwoorden over jouw sollicitatie en informatie met je delen aangaande de sollicitatie.

We verzamelen en/of gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die
zijn beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben
verkregen.

Persoonsgegevens die wij vastleggen
In het kader van jouw sollicitatie legt Pathé de volgende persoonsgegevens vast:

 • Voor- en achternaam,
 • E-mailadres,
 • Adres, postcode, woonplaats,
 • Geboortedatum en pasfoto (niet verplicht)
 • CV en motivatie.
 • Eventueel bij een telefonische intake kan er gevraagd worden naar beschikbaarheid.

Delen van persoonsgegevens

VERSTREKKING AAN DERDEN

Met betrekking tot jouw sollicitatie maakt Pathé gebruik van de diensten van een derde partijen die ten behoeve van Pathé jouw gegevens verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen treden hierbij op als verwerkers voor Pathé en Pathé draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborging bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Pathé optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Pathé afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Pathé.

In sommige gevallen kan de informatie ook intern gedeeld worden met geautoriseerde medewerkers van ons hoofdkantoor of managers in het theater. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Het kan voorkomen dat er bij bepaalde functies een assessment word afgenomen, in dit geval word je naam, email en telefoonnummer gedeeld met ons assessment bureau.

Doorgifte buiten Europa
Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Pathé of door Pathé ingeschakelde derden worden
opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie indien dat in overeenstemming is met de geldende
regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit
betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie
indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend
beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een
adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde
standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.
Deze zijn te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
.

Bewaartermijnen
Pathé bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van onze doeleinden zoals
vermeld in dit Privacy statement, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens voor een langere
periode te bewaren. Voor gegevens van sollicitanten die niet bij ons gewerkt hebben, hanteren wij een
specifieke bewaartermijn: dit is tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wanneer wij je
gegevens nog langer willen bewaren voor mogelijk toekomstige interessante vacatures, vragen wij je
toestemming. Wij bewaren je gegevens dan nog maximaal een jaar. Heb je de baan gekregen en kom je
in dienst bij Pathé, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.
Na afloop van de bewaartermijn worden je gegevens definitief uit onze systemen verwijderd.

Jouw rechten
Pathé respecteert jouw rechten met betrekking tot je eigen persoonsgegevens die wij van je vastleggen.
Je kunt een verzoek indienen om de volgende rechten uit te oefenen:

 • Inzage in de persoonsgegevens die we van je hebben;
 • Correctie van je persoonsgegevens wanneer deze onjuist zijn;
 • Verwijdering van je persoonsgegevens;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd
  belang van Pathé of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als je hiervoor een zwaarwegende
  reden hebt;
 • Beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Gegevensoverdracht van je persoonsgegevens;
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zullen voldoen aan je verzoek indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. Neem
hiervoor contact op met HR@pathe.nl.

Overdracht onderneming
In de toekomst kunnen één of meerdere onderdelen of activa van Pathé worden overgedragen aan een
derde partij of kan Pathé fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens
aan deze derde partij worden overgedragen. Pathé zal je in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

Veranderingen
Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy statement.
Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Beveiliging
Pathé neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van sollicitanten en de
vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking die periodiek geaudit worden.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je de browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen. Aan de hand van cookies kunnen websites van Pathé (naam rechtspersoon Pathé Theatres B.V.) je herkennen als je deze weer bezoekt en relevante informatie verzamelen.

De werkenbijpathe.nl website maakt gebruik van een beperkte Google Analytics cookie waarmee we uitsluitend analyses kunnen uitvoeren om onze website te gaan verbeteren. Uitgebreide uitleg werking van Google Analytics Cookies is te vinden op deze link.

De cookies die jouw instellingen bijhouden kun je aan- of uitzetten via je browserinstellingen. Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Pathé je naar het “help” menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Daar kan je ook vinden hoe je de reeds eerder geplaatste cookies kan verwijderen. Als je helemaal geen cookies meer wil ontvangen, dien je deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die je gebruikt.

Vragen en feedback
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement, kun je contact met ons opnemen:
HR@pathe.nl of met privacy@pathe.nl
Pathé Theatres B.V.
Postbus 75948
1070 AX Amsterdam
Kvk Amsterdam 33161839
ABNAMRO 53.55.85.004
IBAN NL91ABNA0535585004
BIC code ABNANL2A
BTW no. NL.0057.49.323.B.01

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 7 juni 2018.